ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ของ Frog Digital Group

รายการผลิตภัณฑ์

Learning Management System (LMS) ระบบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

LMS SaaS Platform ระบบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน การสอนสด (Live) และชมย้อนหลังได้ทันทีพร้อม Live Chat และ Discussion Board ให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถตั้งประเด็น พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดความรู้ จับเวลาการทำแบบทดสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ ออกใบประกาศนียบัตรอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขการเรียนและออกแบบใบประกาศได้ตามหลักสูตร การมอบหมายหลักสูตรให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล (Assignment)

Customizable Learning Management System | Custom LMS

Learning Management Systems allow you change the logo and default colors of your site. Frog Genius's customizable LMS modular design, HTML templates and integrated content management system allow endless site layout opportunities with hundreds of available extensions Modular Design Extensible Platform Custom User Roles

Virtual Event Platform

Learning Management Systems allow you change the logo and default colors of your site. Frog Genius's customizable LMS modular design, HTML templates and integrated content management system allow endless site layout opportunities with hundreds of available extensions

Our Services

Our Services - Learning Management System (LMS) Development - Webinar / Workshop - Educational Media Production - Off-the-Shelf e-Learning Courses