ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ของ นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด

รายการผลิตภัณฑ์

บริการระบบลงทะเบียนเข้างานครบวงจร พร้อมการวิเคราะห์และแจ้งเตือนอัตโนมัติ

เชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ในรูปแบบ Hybrid Solutions นำข้อมูลที่ได้จากทั้งสองส่วนมาประเมินการจัดงาน และวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดงานครั้งต่อๆ ไป

บริการระบบควบคุมการนำเสนอผ่านหน้าจอและอุปกรณ์ Internet of Things ภายในบูธ

การนำเสนอในรูปแบบที่นำอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ามาสนับสนุนการจัดงาน ทั้งในด้านการกระตุ้นความสนใจ การตรวจนับและติดตาม การนำทางเพื่อเสนอข้อมูลในแต่ละส่วนของบูธจัดแสดง

บริการระบบบริหารการจัดงานและข้อมูลสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการการจัดแสดงงาน ด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ กิจกรรมการตลาด ซัพพลายเออร์ ผู้เกี่ยวข้อง ในการวางแผน จัดงาน และติตตามประเมินงานอย่างเป็นระบบ

บริการระบบจอภาพดิจิทัลออนไลน์ เชื่อมโยงข้อมูลบริการออนไลน์แบบเรียลไทม์

ระบบจอภาพดิจิทัล ที่สามารถคอนเทนต์ต่างๆ ได้แก่ ข้อความ ภาพประกอบ วิดีโอคลิป ดนตรี เว็บไซต์ โซเชี่ยลมีเดีย ผ่านระบบบริหารจัดการทั้งระบบในรูปแบบออนไลน์ สามารถแก้ไขและควบคุมการแสดงผลในระยะไกลได้แบบเรียลไทม์

บริการระบบแบบสอบถามวิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และประเมินการจัดงาน

ระบบการลงทะเบียน บันทึกข้อมูลความพึงพอใจ ที่เป็นเรียลไทม์ สามารถนำข้อมูลมาแปรผลวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้มีความเหมาะสม โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล เพื่อนำมาประมวลผลในโอกาสต่อไป