บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท

Locker For Rent

แพ็คเกจที่ 1จำนวน 20 ช่อง ไม่คิดค่าบริการฝาก 20,300 บาท / เดือน แบบคิดค่าบริการ 22,000 บาท / เดือน แพ็คเกจที่ 2จำนวน 34 ช่อง ไม่คิดค่าบริการฝาก 27,000 บาท / เดือน แบบคิดค่าบริการ 28,500 บาท / เดือน

เลื่อนขึ้นบน