บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

ระบบจัดการอีเว้นท์ Online / Livestreaming Solution

100,000THB Support : Live-streaming / Online Event • Livestreaming System Unlimited Audiences (Maximum of 3 Concurrent Streaming Video) (Software only, with additional cost for livestream production team/equipment) • Conference Service • Broadcasting Platform (Webinar) • Registration System • Live QA, Polling, Questionnaire ** Maximum Event period of 3 days (All content is still accessible for 30 days after the event)

เลื่อนขึ้นบน