นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

ระบบบริหารการจัดงาน

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านงบประมาณ แผนงาน การผลิตงาน ติดตามงาน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล แบบแปลน ภาพประกอบ คลิปต่างๆ รวมถึงการมอบหมายงานและติดตามการทำงาน มีระบบแจ้งเตือน กรณีเกิดความล่าช้า หรือเกิดข้อผิดพลาด มีระบบสนทนาโต้ตอบ และเก็บบันทึกประวัติการสนทนา (งบประมาณเริ่มต้นที่ 90,000 บาท)

เลื่อนขึ้นบน