ข้อตกลง และเงื่อนไข

ข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการ innocatalog.tceb.or.th

เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สสปน.” ฝ่ายหนึ่งกับผู้สมัครสมาชิกทั่วไป ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” และผู้สมัครสมาชิกธุรกิจ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ประกอบการ” เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ “innocatalog.tceb.or.th” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” โดยผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อกำหนดทั่วไป

ผู้ประกอบการตกลงใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ของ สสปน. เพื่อสร้างรายละเอียดธุรกิจตามรูปแบบ วิธีการที่ สสปน. กำหนด ในการเป็นช่องทางแสดงข้อมูลของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการขอรับรองว่า

(1.1) ข้อมูล รูปภาพที่ผู้ประกอบการนำมาลงในเว็บไซต์ ต้องเป็นข้อความ และ/หรือ รูปภาพที่เหมาะสม ถูกต้องตรง ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน และ/หรือ ละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ของบุคคลใด

(1.2) รายละเอียดต่างๆที่ผู้ประกอบการนำมาลงในเว็บไซต์ต้องมีอยู่จริง โดยต้องมีคุณสมบัติ แบบ ลักษณะ และ คุณภาพตรงตามภาพ คำพรรณนา แบบ หรือข้อมูลจำเพาะที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทุกประการ

(1.3) ผู้ประกอบการรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิ และความสามารถสมบูรณ์ในการทำนิติกรรม และ/หรือ การใด ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการตกลงยินยอมผูกพันการใดๆ รวมถึงรับผิดชอบในบรรดาความรับผิดที่เกี่ยวข้องกันการใช้บริการนี้ไม่ว่าผู้ประกอบการเป็นผู้กระทำ หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นใดกระทำการในนามของผู้ประกอบการภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น

(1.4) ผู้ประกอบการรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิก และ/หรือ ข้อมูล เอกสารใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ และ/หรือ ให้ไว้แก่ สสปน. ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นของผู้ประกอบการจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการดัดแปลงหรือปลอมแปลง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หาก สสปน. ตรวจพบว่าผู้ประกอบการดัดแปลง หรือ ปลอมแปลงข้อมูล และ/หรือเอกสารใดๆ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ หรือไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สสปน. สงวนสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการนี้ รวมถึง ระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ประกอบการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นให้แก่ สสปน. ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบการจะจงใจ หรือมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

(1.5) ผู้ประกอบการมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล เอกสาร ใบอนุญาต หลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมัครสมาชิก และ/หรือ การนำเสนอข้อมูลธุรกิจ หรือ การใช้บริการนี้ ในกรณีที่ สสปน. และ/หรือ หน่วยงานราชการร้องขอ ผู้ประกอบการต้องนำส่งข้อมูล เอกสาร ใบอนุญาต หลักฐานใด ๆ ตามที่ได้รับแจ้งทันที หาก สสปน. ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้ประกอบการไม่นำส่งข้อมูล หลักฐานภายในระยะเวลาตามที่ สสปน. ร้องขอ ผู้ประกอบการตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ สสปน.

(1.6) ผู้ประกอบการตกลงว่า สสปน. จะเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติรายละเอียดธุรกิจ หากตรวจพบว่ามีข้อความและ/หรือรูปภาพใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ มีลักษณะขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ ละเมิดสิทธิบุคคลอื่นใด หรือ มีความไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สสปน. สงวนสิทธิลบข้อความและ/หรือรูปภาพนั้นๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ประกอบการแต่อย่างใด

ข้อ 2. ผู้ประกอบการรับทราบว่า เว็บไซต์นี้เป็นเพียงช่องทางแสดงข้อมูลรายละเอียดธุรกิจและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ โดย สสปน. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ มีหน้าที่ ความรับผิดใดๆ เกี่ยวข้องกับรายละเอียดต่างๆในการให้ข้อมูล การโฆษณา การรับประกัน การรับรองคุณภาพ แต่อย่างใด ดังนั้น หากมีข้อร้องเรียนหรือ ข้อพิพาท หรือ การเรียกร้องความเสียหายจากผู้ใช้บริการ หรือ บุคคลใด ๆ รวมถึง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อพิพาท รวมถึงรับผิดในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านั้นด้วยตนเอง

ข้อ 3. ผู้ประกอบการต้องสมัครสมาชิกเปิดบัญชีธุรกิจตามเงื่อนไขที่ สสปน. กำหนดและได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีธุรกิจจาก สสปน. เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และ ทำรายการ ธุรกรรมต่าง ๆ ภายใต้การใช้บริการนี้ โดยผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาชื่อบัญชีธุรกิจ และ รหัสผ่านที่ในการสมัครสมาชิกเปิดบัญชีธุรกิจไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ประกอบการเท่านั้น หากมีการทำรายการใด ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ประกอบการและ รหัสผ่านของผู้ประกอบการ ให้ถือว่าผูกพันและเป็นการกระทำโดยผู้ประกอบการเองทุกประการ โดย สสปน. ไม่ต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใด ๆ ภายใต้บัญชีของผู้ประกอบการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

ข้อ 4. ผู้ประกอบการตกลงและรับทราบว่าการแสดงรายละเอียดธุรกิจผ่านระบบออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์นี้ ผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบซึ่งต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้แสดงบนเว็บไซต์

(4.1) รายละเอียดข้อมูลของธุรกิจที่ถูกต้อง

(4.2) รูปภาพตามเงื่อนไขที่ สสปน. กำหนด

(4.3) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล พร้อมที่อยู่ในการติดต่อกลับของผู้ประกอบการ

ข้อ 5. การออกคูปองส่วนลดและสะสมคะแนน

(5.1) ผู้ประกอบการขอรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่ระบุในคำขอสมัครเปิดบัญชีธุรกิจภายใต้การใช้บริการนี้เป็นของผู้ประกอบการจริงถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน

(5.2) ผู้ประกอบการมีสิทธิในการออกคูปองส่วนลดภายใต้ธุรกิจที่ผู้ประกอบการดูแลตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ประกอบการจะเป็นผู้กำหนด อัตราส่วนลดต่าง ๆ ตามดุลยพินิจของผู้ประกอบการเอง และผู้ประกอบการจะรับผิดชอบความถูกต้องของ อัตราส่วนลดต่าง ๆ ด้วย

(5.3) ผู้ประกอบการเข้าใจและตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่า สสปน. ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการที่ผู้ประกอบการออกคูปองส่วนลด รวมทั้งกรณีที่มีผู้ใช้บริการร้องเรียนเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของผู้ประกอบการ มายัง สสปน. ผู้ประกอบการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่ สสปน. เรียกร้อง

(5.4) ผู้ประกอบการตกลงว่า สสปน. มีสิทธิ ในออกคูปองส่วนลดเพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลด ให้ส่วนลด หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ เป็นครั้งคราว ตามดุลพินิจของ สสปน.

(5.5) ผู้ประกอบการมีสิทธิในการสะสมคะแนนบนเว็บไซต์และมีสิทธิในการแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าที่มิใช่เงินหรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการบนเว็บไซต์ เป็นต้น

(5.6) ผู้ประกอบการรับทราบดีว่า สสปน. มีสิทธิที่จะยกเลิกคะแนนบางส่วนหรือทั้งหมดหาก สสปน. ตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการได้รับคะแนนสะสมมาด้วยการทุจริต หรือมาจากความผิดพลาดของเว็บไซต์ โดย สสปน. ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า

ข้อ 6. ผู้ประกอบการยอมรับว่าบรรดาบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการได้รับจากสสปน. และ/หรือเก็บรวบรวม และ/หรือประมวลการให้บริการที่ผู้ประกอบการได้จัดทำขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่สุด และสามารถยกขึ้นเป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้ และ/หรือการใช้บริการของผู้ประกอบการได้ โดยผู้ประกอบการจะไม่โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 7. ทรัพย์สินทางปัญญา

(7.1) ผู้ประกอบการรับทราบและยินยอมว่า บรรดา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวใด ๆ ที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ในเว็บไซต์ภายใต้การใช้บริการนี้ สสปน. มีสิทธินำไปใช้ในการโฆษณา จัดกิจกรรม หรือการใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ประกอบการก่อน และผู้ประกอบการจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆจาก สสปน. ทั้งสิ้น

(7.2) ผู้ประกอบการรับทราบว่า ข้อมูล รูปภาพ รูปแบบเว็บไซต์ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่เป็นของ สสปน. ผู้ประกอบการไม่มีสิทธินำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสสปน. ก่อน หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนสสปน. มีสิทธิเรียกร้องบรรดาค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการได้ทันที รวมถึง สสปน. สงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้โดยไม่มีความผิดและไม่ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อ 8. ผู้ประกอบการและ/หรือผู้ใช้บริการรับทราบว่าหากปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือ มีเจตนาทุจริตที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือ ใช้สิทธิอันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น สสปน. สงวนสิทธิที่จะดุลยพินิจในการพิจารณาความผิดของผู้ประกอบและ/หรือผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว และคำตัดสินของ สสปน. ถือเป็นที่สุด

ข้อ 9. ระยะเวลาการให้บริการ

(9.1) ระยะเวลาการให้บริการนี้จะผูกพันผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่ผู้ประกอบการตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และได้รับการอนุมัติธุรกิจ โดยจะมีผลผูกพันผู้ประกอบการไป และผู้ประกอบการจะต้องเข้าเว็บไซต์ภายใน 1 (หนึ่ง) ปี เพื่อจะต่อรายละเอียดธุรกิจออกไปโดยอัตโนมัติ

(9.2) ผู้ประกอบการทราบดีว่าธุรกิจอาจะถูกระงับได้หากไม่ได้เข้าเว็บไซต์มากกว่า 1 (หนึ่ง) ปี และสามารถสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการตามข้อ 9.1 หากผู้ประกอบการไม่ประสงค์จะใช้บริการนี้ต่อไป ผู้ประกอบการจะต้องส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ใช้บริการต่อไปให้สสปน. ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

ข้อ 10. การยกเลิกเงื่อนไขการใช้บริการ

(10.1) กรณีที่ผู้ประกอบการ มีความประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน

(10.2) ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม สสปน. สงวนสิทธิที่จะลบทะเบียนสมาชิก ยกเลิก หรือ ระงับการใช้บริการของผู้ประกอบการชั่วคราว หรือตลอดไปได้โดยไม่มีความผิดใด ๆ หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติ ละเมิด หรือ ฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด หรือ หลายข้อ เกี่ยวกับการใช้บริการนี้ หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ คำบอกกล่าวของ สสปน.

ข้อ 11. เงื่อนไขอื่น ๆ

(11.1) เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นการใช้บริการนี้ ให้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น โดยผู้ประกอบการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ประกอบการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดย สสปน. มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่วน ได้ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า และ การที่ผู้ประกอบการใช้บริการต่อไปภายหลังจากการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือว่าผู้ประกอบการตกลงยอมรับการแก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าว

(11.2) ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่าการใช้สิทธิล่าช้าหรืองดเว้นไม่ใช้สิทธิใด ๆ ของ สสปน. ตามกฎหมายหรือตามการใช้บริการนี้ ไม่ถือว่า สสปน. สละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นในภายหลัง

(11.3) ความผิดพลาด และ/หรือ ความล่าช้าใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ และ/หรือ สาเหตุอื่นใดลักษณะเดียวกันอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกอบการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก สสปน.

(11.4) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม สสปน. สงวนสิทธิที่จะลบรายละเอียดของธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ ระงับการนำเสนอธุรกิจของผู้ประกอบการได้ทันที เมื่อสสปน. พบว่า ข้อความ รูปภาพ นั้น ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาต หรือ โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ผิดกฎหมาย หรือ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิที่ถูกต้อง หรือ มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ว่า สสปน. จะได้รับการร้องเรียนใด ๆ จากบุคคลใด หรือ หน่วยงานราชการหรือไม่ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ประกอบการแต่อย่างใด

(11.5) ความไม่สมบูรณ์ของข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่บางส่วนโดยหน่วยงานของรัฐใดที่มีอำนาจ ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขในส่วนอื่น ๆ ที่เหลือจะยังคงความสมบูรณ์ และบังคับได้ตามกฎหมาย

(11.6) เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ให้ตีความตามกฎหมายไทยและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

(11.7) ผู้ประกอบการยินยอมให้ สสปน. มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการซึ่งได้ให้ไว้แก่ สสปน. ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดย สสปน. ไม่จำต้องแจ้งหรือขอความยินยอมใด ๆ จากผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก สสปน. ทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ถือว่าความยินยอม ดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับได้ตลอดไป

(11.8) เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ ถือเป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และเป็นการยกเลิกการรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือสัญญาใด ๆ ที่ได้ทำลงก่อนหน้าระหว่างผู้ประกอบการและบริการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการนี้

ข้อ 12. ช่องทางการติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สถานที่ติดต่อ: อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ชั้น 25 และ 26 ยูนิต A2 B1 และ B2 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 10330

อีเมล: info@tceb.or.th