MICE Winnovation

โครงการ MICE Winnovation เป็นโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์แบบครบวงจรในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์จริงตอบโจทย์แต่ละธุรกิจ และองค์กร ทั้งการจัดทำแหล่งรวบรวมข้อมูล การสนับสนุนเงินทุนด้านการตลาด การจัดหาเวทีพบปะ เจรจาธุรกิจ และการให้ความรู้เพื่อให้เกิดการนำไปใช้งานจริง โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะได้เป็นนวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไมซ์ได้ตรงใจและเกิดเป็น รูปธรรม รวมถึงเพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถทางแข่งขันในเวทีระดับสากลได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการผลักดันการสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Tech Entrepreneurs) ของไทยให้มีความสามารถในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม ธุรกิจไมซ์