MICE INNOVATION CATALOG

MICE INNOVATION CATALOG รวบรวมนวัตกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม MICE พร้อมเป็น Marketplace สำหรับผู้ประกอบการ MICE ให้พบกับผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี อันเป็นการสร้างเครือข่าย การเร่งสร้างธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐาน มีความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการการส่งเสริมของภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถเลือกบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการเอง จึงเป็นส่วนช่วยสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว “โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการจัดหานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือยกระดับการจัดงานไมซ์ที่สนับสนุนโดย สสปน. (Inno-Voucher)” ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงและขยายตลาดและสร้างรายได้จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทันกับการแข่งขันในระดับสากล

การขอรับสนับสนุนโครงการ


INNOVATION CATALOG

ผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน

ผู้จัดงานประชุม นิทรรศการ และงานมหกรรมทั้ง Domestic และ International ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร ในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลตาม กฎหมายต่างประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาขอรับการสนับสนุนตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555

ขั้นตอน 1: ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพื่อค้นหานวัตกรรมและบริการ

ขั้นตอน 2: เลือกบริการ

เลือกนวัตกรรมและบริการที่ท่านสนใจ

ขั้นตอน 3: ชำระเงิน

ทำการชำระเงินกับผู้ให้บริการนวัตกรรมโดยตรง

ขั้นตอน 4: แลกรับสิทธิ

ทำการใช้สิทธิประโยชน์หลังการซื้อขาย

สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมขอรับการสนับสนุนโครงการ