MICE INNOVATION CATALOG

โครงการ MICE Winnovation เป็นโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์แบบครบวงจรในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์จริงตอบโจทย์แต่ละธุรกิจ และองค์กร ทั้งการจัดทำแหล่งรวบรวมข้อมูล การสนับสนุนเงินทุนด้านการตลาด การจัดหาเวทีพบปะ เจรจาธุรกิจ และการให้ความรู้เพื่อให้เกิดการนำไปใช้งานจริง โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะได้เป็นนวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไมซ์ได้ตรงใจและเกิดเป็น รูปธรรม รวมถึงเพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถทางแข่งขันในเวทีระดับสากลได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการผลักดันการสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Tech Entrepreneurs) ของไทยให้มีความสามารถในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม ธุรกิจไมซ์

INNOVATION SERVICE

การขอรับสนับสนุนโครงการ

INNOVATION CATALOG

ผู้จัดงานประชุมนิทรรศการ และงานมหกรรมทั้ง Domestic และ International ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน องค์การไม่แสวงหากำไร ในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลตาม กฏหมายต่างประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาขอรับการสนับสนุนตามระเบียบ คณะกรรมการส่งเสริมจัดประชุมและมีนิทรรศการว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555

ให้ผู้บริการ Tech นำเสนอกับผู้ประกอบการไมซ์ และ ตกลงทำงานร่วมกัน

ให้ผู้บริการ Tech สมัครขอรับการสนับสนุนและนำเสนอ Proposal กับคณะกรรมการพิจารณา

ดำเนินการนำนวัตกรรมไปใช้กับการจัดงาน

ให้ผู้บริการ Tech กรอกผลลัพธ์ใน Innovation Report ผ่าน https://innocatalog.tceb.or.th

หลังจากได้รับอนุมัติ สสปน. สั่งจ่ายค่าบริการให้ผู้บริการ Tech