Davoy Company Limited
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
Davoy Company Limited
ติดต่อบริษัท

Davoy Company Limited

เราเป็นผู้นำการให้บริการด้าน Data Analytics เพื่อให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลกว่าเดิม ด้วยการใช้ข้อมูลที่คุณมี เพื่อให้คุณตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำแดชบอร์ด หรือการสอนให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ในการใช้งานดาต้ามากขึ้น

เลื่อนขึ้นบน