บริษัท วี-แบดจ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท วี-แบดจ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

VFUN NFT Ticketing

การจัดจําหนายตั๋ว ในรูปแบบ NFT Ticketing โดยนําเอา NFT ( Non-Fungible Token ) ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ประโยชน์ร่วมกับอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อทลายข้อจํากัดของ “ตั๋วแบบเดิม” (Traditional Ticket) สู่ “Badge” สิทธิ์ของแท้เพียงหนึ่งเดียว ที่สามารถถือครอง สะสม ซื้อขายแลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ ซึ่งเป็น การสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้บริโภคเจ้าของสิทธิ์ได้เต็มที่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดย NFTs Ticketing จะเข้ามาช่วยเชื่อมโยงระหว่างฝั่ง Organizer (ผู้จัดงาน / เจ้าของงาน) และ Guest/Co. (ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วม) นั่นอาจหมายถึง กลุ่มศิลปิน แฟนคลับ ผู้จัดงาน แบรนด์ หรือ เจ้าของในส่ิงที่มีอันจํากัดนั้น (Limited)

อ่านเพิ่มเติม
บริษัท วี-แบดจ์ จำกัด

เราคือธุรกิจการจัดจําหนายตั๋ว ในรูปแบบ NFT Ticketing โดยนําเอา NFT ( Non-Fungible Token ) ที่มาพร้อม เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ประโยชน์ร่วมกับอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อทลายข้อจํากัดของ “ตั๋วแบบเดิม” (Traditional Ticket) สู่ “Badge” สิทธิ์ของแท้เพียงหนึ่งเดียว ที่สามารถถือครอง สะสม ซื้อขายแลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ ซึ่งเป็น การสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้บริโภคเจ้าของสิทธิ์ได้เต็มที่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดย NFTs Ticketing จะเข้ามาช่วยเชื่อมโยงระหว่างฝั่ง Organizer (ผู้จัดงาน / เจ้าของงาน) และ Guest/Co. (ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วม) นั่นอาจหมายถึง กลุ่มศิลปิน แฟนคลับ ผู้จัดงาน แบรนด์ หรือ เจ้าของในส่ิงที่มีอันจํากัดนั้น (Limited Seat) เพื่ิอที่จะดื่มด่ํากับประสบการณ์ที่เหนือระดับจาก “สิทธิ์การเข้าร่วมงาน” โดยดําเนินการด้วยความสะดวก ปลอดภัย ตรวจสอบได้ และเชื่อมโยงเข้าสู่กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมากมาย