บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด
ติดต่อบริษัท

1. บริการผลิตสินค้าและบริการนวัตกรรมเทคโนโลยีครบวงจร 2. โซลูชันสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

Synergy Technology : ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจร Synergy มุ่งพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชันเฉพาะทาง โดยมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหวัง พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมุ่งสู่เป้าหมายด้านนวัตกรรมในทุกกระบวนการ ในกรอบแนวคิด ESG ไปสู่การปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด

Synergy Technology (SYNTECH) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจร (Tech Innovation Center) ประสบการณ์กว่า 16 ปี โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะ โดยมุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเกินความคาดหมายของลูกค้าและปฏิบัติภายใต้กรอบแนวคิด ESG เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจให้เติบต่ออย่างยั่งยืน