บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด

Dong Sung Ki Innovation Co., Ltd. is an innovative technology company based in Bangkok, Thailand. We provide services of innovative software development and consulting for medium to large company. We propose a full cycle of application development from creation of the proposal to the project delivery and deployment. Our unique value to customers to monitor and manage development process makes every money invested in IT, every resource allocated and every application developed and deployed to production meets their business goals. We do believe that our services might be your best choice for accomplishing your goal to have high quality software solution on time, and to get a reliable long-term partner in software development.