บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท

Locker

ล็อกเกอร์อัจฉริยะ Smart Locker ของ Infinite เป็นล็อคเกอร์อัจฉริยะที่รวมเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ทำให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาเรื่องการฝากพัสดุ รองรับการฝากพัสดุด้วย Password , QR code , บัตรประชาชน