บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น ปัจจุบันดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อทางการค้าว่า อินฟินิท (INFINITE) เป็นองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การันตีมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้วยประสบการณ์และดำเนินงานอย่างมั่นคง มากว่า 20 ปี (พ.ศ. 2541 : ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท) โดยองค์กรมุ่งมั่นในการวางรากฐาน ด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนควบคุมการผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขายเพื่อให้สินค้านวัตกรรม สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และทันต่อความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการครอบคลุมทุกธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด