บริษัท อัลโต้ เทค จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท อัลโต้ เทค จำกัด
ติดต่อบริษัท

Know Your Consumption

1. ติดตั้ง IoT meter เก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงแรม/อาคาร ความละเอียดระดับวินาที 2. วิเคราะห์ภาพรวม เชิงลึก รวมถึงอธิบายการใช้พลังงานในแต่ละวัน สัปดาห์ และเดือนหาวิธีลดค่าไฟฟ้าจากข้อมูล IoT, PMS,สภาพอากาศ ฯลฯ