นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด

บริษัท นิวมีเดีย เอ็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี และพัฒนาการบริหารงาน โดยใช้ ITSolution เข้ามาแก้ไขปัญหา (Pain Point) ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทมุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมสมัยใหม่ ทั้งด้านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาระบบสารเทศต่างๆ รองรับการบริหารจัดการ และมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ รวมถึงหาทางออกของปัญหาแบบสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างยั่งยืนและเห็นผล โดยเชื่อมโยงธุรกิจเข้าสู่ดิจิทัลมาเก็ตติ้ง นำเสนอผ่านการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ IoT มาประยุกต์ในในการทำงานให้เกิดประโยชน์บนพื้นฐาน ความสร้างสรรค์ และยกระดับให้การดำเนินธุรกิจอยู่ในรูปแบบแพลทฟอร์มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ